Επιδοτούμενα προγράμματα

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για σχέδια που προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 3 παρεμβάσεις: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς & Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ερευνητικοί οργανισμοί και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις και λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις

Θεματικοί Τομείς

 • Υλικά - Κατασκευές
 • Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 • Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων
 • Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Υγεία & Φάρμακα
 • Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • Αναδυόμενες Τεχνολογίες

Προϋπολογισμός έργων

I) Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση
350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις
450.000€ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις
500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II) Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
1.000.000€

III) Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
2.000.000€

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Δαπάνες προσωπικού
 • Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού
 • Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα
 • Δαπάνες για ανάθεση
 • Πρόσθετα γενικά έξοδα (όπως δαπάνες ταξιδιών, δαπάνες δημοσιότητας κλπ)
 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Ποσοστό επιδότησης

35%- 80% ανάλογα με το προτεινόμενο έργο

Περίοδος υποβολής

από 23/3/2017 έως 15/6/2017 (τροποποίηση)